Từ khóađất và cây trồng

Tầm quan trọng của đất đối với cây trồng, “Đất Sống – Cây khỏe”

Tầm quan trọng của đất đối với cây trồng, “Đất Sống – Cây khỏe”

1. Tính chất của đất. – Đất được cấu thành từ: Chất rắn (Khoáng chất và mùn), nước và không khí – Đất tốt là đất có tỷ lệ : 40% chất rắn, 30% nước và 30% không khí – Đất tốt là đất có khả năng giữ nước cao và hút nước nhanh, có khả năng […]

Chi tiết

Nhập từ khóa